Podstawą przyjęcia na II stopień studiów jest
- dyplom ukończenia studiów I stopnia (dla kandydatów po kierunkach projektowych i artystycznych)
- rozmowa kwalifikacyjna i portfolio (dla kandydatów po pozostałych kierunkach)

Podstawą przyjęcia na I stopień studiów jest egzamin praktyczny.

Życzymy powodzenia- a jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do egzaminów, potrzebujesz konsultacji dotyczących Twoich prac rysunkowych/malarskich/ projektowych- zgłoś się do Nas:
- bezpłatnie przeprowadzamy egzaminy próbne (dwa razy do roku w marcu i kwietniu)
- bezpłatnie konsultujemy dorobek kandydata ( dwa razy w tygodniu czwartek i piątek w godzinach 10- 14.00).

Więcej

Postępowanie rekrutacyjne na studia II stopnia (dwu-letnie, magisterskie).

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek architektura wnętrz jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:
a. kierunku obieralnego i po kierunkach: wzornictwo, architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu,
b. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥91 5,0
81 - 90 4,5
71 - 80 4,0
61 - 70 3,5
51 - 60 3,0

 

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.
2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.
3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.
4. W przypadku nie przystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.
6. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej - pobierz

Postępowanie rekrutacyjne na studia I stopnia (trzy-letnie, licencjackie).

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EPetap I + EPetap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru: ∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr) lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II] Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów. Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta wnętrz. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek z natury – model, martwa natura. Ocena od 0 do 300 punktów.
Etap II: sprawdzian kierunkowy badający umiejętności przestrzennego myślenia. Ocena od 0 do 300 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 300 punktów. Uzyskana na egzaminie praktycznym punktacja jest decydująca w przyjęciu kandydata na studia.

Żeby łatwiej było Wam przejść proces rekrutacji poniżej zamieszczamy instrukcję krok po kroku.
ZAREJESTRUJ
stwórz własne konto na stronie rekrutacji UTP
ZALOGUJ
się na swoje konto, by sprawnie kontynuować rekrutację
UZUPEŁNIJ
5 formularzy z danymi
ZAPISZ
i wydrukuj formularz
WPŁAĆ
85 zł do 24 IX i wydrukuj potwierdzenie
ZŁÓŻ DOKUMENTY
do 24 IX w Punkcie Rekrutacyjnym
Aleja prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
lub wyślij - pamiętaj o liczy się data dostarczenia, nie stempla
TERMINY
Pamiętaj o terminach
Życzymy powodzenia- a jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu do egzaminów, potrzebujesz konsultacji dotyczących Twoich prac rysunkowych/malarskich/ projektowych- zgłoś się do Nas:
- bezpłatnie przeprowadzamy egzaminy próbne (dwa razy do roku w marcu i kwietniu)
- bezpłatnie konsultujemy dorobek kandydata ( dwa razy w tygodniu czwartek i piątek w godzinach 10- 14.00)

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Zakład Sztuk Wizualnych

  • : 52- 340-85-22
  • aw@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7,Bydgoszcz
    budynek 3.1
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich

  • : 52-374-94-11
  • rdd@utp.edu.pl
  • Al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bydgoszcz
    Budynek RCI